โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวกาญดา แก้วเอียด

พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง

นางสาวเมทินี แวดอเลาะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนวพล แวดอเลาะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางมาลี แวนาแว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจูวิตตา เบ็ญฮาวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอิบรอฮิม สาและ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกาญจนา คงเกิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัมรินา แวโมง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชวนพิศ ชูอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวตูแวรุสณาณี โตะปิ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายธีระวัต เซ่งฉ้วน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(Visited 1,443 times, 3 visits today)