🌸🌺 สพอ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมชักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/กิจกรรมการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ ระบบ”1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 🌸🌺

เข้าชม 7 ครั้ง
วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง โดยนางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับ นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, เสมียนตราอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง ประธานสภาสันติสุขตำบล, และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิฯ ร่วมประชุมชักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/กิจกรรมการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ ระบบ
” 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เพื่อบูรณาการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด และอำเภอในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ศอ.บต. ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือในแต่ละมิติ โดยมิติด้านรายได้ของครัวเรือนยากจน เป้าหมาย ศอ.บต. กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผ่านโครงกาเสริสร้างความเข้มแข็งให้กับชายแดนภาคใต้และได้กำหนดจัดการประชุมชักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/กิจกรรมการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ” ผ่านโครงการเสริมสร้างให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศอ.บต. และการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🦐🐌🦀🐟

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#ปัตตานี

(Visited 7 times, 1 visits today)