🌸🌺 สพอ.ยะหริ่ง ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 (1 มีนาคม – 30 กันยายน 2565) 🌸🌺

เข้าชม 5 ครั้ง

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง โดยนางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยบุคลากร/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 (1 มีนาคม – 30 กันยายน 2565) และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยมีประเด็นสำคัญและเร่งด่วน ดังนี้

  1. ติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละตำบล
  2. ความเกือบหน้าดำเนินการติดตามและสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) แต่ละตำบล
  3. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)
  4. ความเกือบหน้าการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) แต่ละตำบล
  5. ความก้าวหน้า การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ให้ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด
  6. ความก้าวหน้า การดำเนินโครงการนวัตกรรม (1 พัฒนากร 1 ผลงานเด่น)
  7. ความก้าวหน้า การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
  8. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในแต่ละตำบล

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🦐🐌🦀🐟

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#ปัตตานี

(Visited 5 times, 1 visits today)