ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกาญดา แก้วเอียด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอยะหริ่ง

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”