ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกาญดา แก้วเอียด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอยะหริ่ง เบอร์ติดต่อ 081-8217940

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”