พช.ยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอยะรัง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง โดยนางอารียา สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอยะรัง มอบหมายให้ นางสาวสุพิชฌาย์ ภูริวิทย์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะดาวา พร้อมด้วยนางฟาตีมะห์ กาหลง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนายอุดร ธรรมวิฐาน นักวิชาการจังหวัดรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย ณ ม.3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

(Visited 1 times, 1 visits today)