📢📢📢 @ สพอ.ย่านตาขาว >> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ >> สพอ.ย่านตาขาว ประชุมครัวเรือนและคัดเลือกตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง >> วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. น.ส.สินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางกรรณิกา กลมจิตร พัฒนากรประสานงาน ต.เกาะเปียะ ประชุมครัวเรือนและคัดเลือกตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์รร.บ้านทุ่งนา​ หมู่ที่ 3 ต.เกาะเปียะ >>ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว EP. 34🖋🖋🖋