สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดำเนินการส่งตัวอย่างดินเพื่อทดสอบคุณสมบัติของดิน และวิเคราะห์และหาความเหมาะสม ของชนิดพืชผักสวนครัว ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”