@ สพอ.ย่านตาขาว >>>สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ >> ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี >> วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. น.ส.สินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้นางกรรณิกา กลมจิตร และว่าที่ร.ต.ญ.ลักษณา ข่ายม่าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง @ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว

>>>สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ >> ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. >> วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้นางชไมกาญจน์ อ่อนสนิท พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ. เพื่อรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว

>>>สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ >> ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต >> วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางสาวปรีชญาณ์ หลีนะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโพรงจระเข้ ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ หมู่ที 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว