โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว

.

ว่าที่ร.ต.หญิง ลักษณา ข่ายม่าน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาชุมเห็ด ตำบลทุ่งกระบือ

นางสาวปรีชญาณ์ หลีนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลโพรงจระเข้/ตำบลหนองบ่อ

นางกรรณิกา กลมจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลทุ่งค่าย/ตำบลเกาะเปียะ

นางนรีรัตน์ สุพิทยพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลย่านตาขาว/ตำบลในควน

(Visited 427 times, 1 visits today)