เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

เข้าชม 54 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

     >>

     >> วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ บ้านวังตะเคียน ม.9 ต.เกาะเปียะ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  @ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว ( ep 23)

(Visited 54 times, 1 visits today)