นางสาวสินิทธ์ ขวัญนิมิตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอย่านตาขาว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง