ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสินิทธ์ ขวัญนิมิตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอย่านตาขาว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕