โครงสร้างบุคคลากร

นายปัตพงศ์ อ่อนโพธา
พัฒนาการอำเภอยางตลาด
นางวิไลภรณ์ สุรชน

นางวิไลภรณ์ สุรชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเฉลิมพล จีระสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอุทัยวรรณ นางาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนที ทองใบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสุรีรัตน์ มาศงามเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปทีป ฤทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัตนา จันทร์ศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุรินนา พลนันท์

นางสาวสุรินนา พลนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำ สพอ.

(Visited 1,188 times, 1 visits today)