ปัจฉิมนิเทศ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอยางตลาด

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางตลาด โดย นายสุนทร พหลทัพพัฒนาการอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศลูกจ้างเหมา
บริการตามโครงการนักพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีิวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล (นพต.) โดยได้มอบหมายภารกิจ ให้ นพต.
ดังนี้ 1. สำรวจความก้าวหน้าผลการดำเนินงานครัวเรือน HLM 2. ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 3. องค์ความรู้รายบุคคล (KM)
ในการนี้ ได้มีการสร้างกิจกรรมและทบทวนความรู้ และความประทับใจตลอดระยะเวลาการทำงาน ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอยางตลาด

(Visited 21 times, 1 visits today)