มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอยางตลาด

เข้าชม 43 ครั้ง

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอยางตลาด ร่วมกับ สนง.อุตสาหกรรมออกให้บริการกิจกรรมพัฒนาด้านการมาตรฐาน มผช.แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ให้บริการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
🍬เพื่อขอยื่น มผช. ในวันที่ 11 พย.64 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม สนง.พช.
กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด ต.หนองอิเฒ่า
2. กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านเสียว ต.หัวงัว
3.กลุ่มผ้าย้อมคราม ม.13 ต.หัวนาคำ
4. กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ดอนสมบูรณ์
5. E-mee ม. 5 ต.เว่อ
6.ร้านแม่ประกายเครื่องนอน ต.หัวงัว
7.ไทบ้านแฮนด์เมค ม.19 ต.ยางตลาด
8.ทอเสื่อกกบ้านหนองขาม ต.ดอนสมบูรณ์

(Visited 43 times, 1 visits today)