“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

เข้าชม 38 ครั้ง

นายสุนทร พหลทัพ พัฒนาการอำเภอยางตลาดนำเสนอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยางตลาด
เพื่อประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” สืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแส เทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย เพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชน เศรษฐกิจฐานราก
ที่มาของผ้า : กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด ม.3 ต.หนองอิเฒ่า และกลุ่มทอผ้าย้อมคราม ม.13 ต.หัวนาคำ

(Visited 38 times, 1 visits today)