ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุนทร พหลทัพ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอยางตลาด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน