ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล (แบบมาตรฐานปรับข้อกำหนด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สำหรับแปลงนางดารากร โพธิรัตน์กุล หมู่ที่1 ตำบลหนองบัวสันตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/09/2564)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล (แบบมาตรฐานปรับข้อกำหนด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สำหรับแปลงนายรณรงค์ จันวงษา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวสันจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/09/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล (แบบมาตรฐานปรับข้อกำหนด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลงนายยรรยงค์ ประวารณะ ม.4 ต.ดงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/06/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นบริโภคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายสมัย จันดาหัวดง หมู่ที่9 ตำบลดงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นบริโภคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายสิทธิ์ ผาพงษา หมู่ที่8 ตำบลดงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นบริโภคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายอุทัย อันปัญญา หมู่ที่5 ตำบลดงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นบริโภคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายชาญชัย สีวงสุข หมู่ที่11 ตำบลแวงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นบริโภคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นางสาวสุปราณี บัวไธสง หมู่ที่2 ตำบลแวงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นบริโภคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายจงกร ปัญจะรัก หมู่ที่16 ตำบลแวงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/2564)