ข่าวประชาสัมพันธ์

อามื้อสามัคคีพื้นที่แปลงนายจงกร ปัญจะรัก บ้านโนนลาน หมู่ที่ 16 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ยางสีสุราช  ถิ่นเกษตรอินทรีย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยา [...]

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ )กิจกรรม จัดเวทีจัดการความรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญาของชุมชม

@ ยางสีสุราช ถิ่นเกษตรอินทรีย์ @  วันที่ 15 มิถุนายน 25 [...]