โครงสร้างบุคคลากร

 

นางปราณี ดอนนอก

พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช

0818223961

นายสุวิจักขณ์ หมวดนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลสร้างแซ่ง และตำบลบ้านกู่

0804110879

งานในความรับผิดชอบ

งานยุทธศาสตร์กรมฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดฯ

หมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง

สัมมาชีพชุมชน

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางสีสุราช

0846042282

งานในความรับผิดชอบ

-งานนโยบายเร่งด่วนฯ

-งานการเงิน

-OTOP

-งานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)

-งานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนันทิยา ธรรมษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดงเมือง และตำบลสร้างแซ่ง

0956584820

งานในความรับผิดชอบ

-งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-ธุรการ

-งานบุคคล

-กองทุนหมู่บ้าน

-มชช.

-รายงาน พช.6

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

นายอดุลย์ ศรีอุดม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลนาภู และตำบลหนองบัวสันตุ

0933254485

งานในความรับผิดชอบ

งานข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

งานแผนชุมชน

งานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.)

งานอาสาพัฒนาชุมชน (อช)

งานศูนย์ข้อมูลกลาง

BPM

งานประชาสัมพันธ์

กข.คจ.

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนชุมชน

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 478 times, 1 visits today)