โครงสร้างบุคคลากร

 

  นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช

0932988466

นายอนุสรณ์ ภูมิภักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสร้างแซ่ง  และตำบลบ้านกู่

0945376422

นางสาวนันทิยา ธรรมษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแวงดง

0956584820

นางสาวไปรยา กางโสภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาภู และตำบลหนองบัวสันตุ

0857762684

นายคามิน ดาหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ
รับผิดชอบตำบลยางสีสุราช และตำบลดงเมือง

0949379022

 

(Visited 730 times, 1 visits today)