พช.ยางสีสุราชประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื้อดี   มากมีต้นยางใหญ่

วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐9.๐๐ น.

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราชลงพื้นที่ ดำเนินโครงการการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ บ้านหนองแหน ม.2 ต.แวงดง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 จาก 5 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย  1. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.8 บ้านหนองแวงน้อย ต.โคกก่อ อ.เมือง  2. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.5 บ.เหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบือ  3. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.7 บ้านเก่าน้อย ต.แคน  อ.วาปีปทุม  4. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.6 บ.หัวฝาย ต.ดงยาง อ.นาดูน    5. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.10 บ.มะโมเหนือ ต.หนองซอน อ.เชียงยืน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม ครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จนสามารถขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น สามารถลดปัญหายาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางสันติของกระบวนการการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และสามารถขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน วางแผนกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน  เพื่อพิชิตปัญหายาเสพติด รักษาชีวิต ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

ณ ที่ทำการกองทุนแม่ฯ บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๒ ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนได้ภายในปี ๒๕๖๕

#กรมการพัฒนาชุมชน   #CDD

#กลุ่มออมทรัพย์ฯ    #กองทุนหมู่บ้าน

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   #โคก หนอง นา

(Visited 7 times, 1 visits today)