พช.ยางสีสุราช ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สำหรับดำเนินโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น.

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ สำหรับดำเนินโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (โดยวิทยากรจากสถานที่ศึกษาดูงาน)

2.กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ดีเด่นระดับจังหวัด)

3.รับฟังแนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงาน

4.แนวทางการจัดกิจกรรมสมทบทุน (ทุนศรัทธา,ทุนปัญญา)

ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองแหน หมู่ที่ 2  ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม#ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนได้ภายในปี ๒๕๖๕

#กรมการพัฒนาชุมชน   #CDD

#กลุ่มออมทรัพย์ฯ    #กองทุนหมู่บ้าน

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   #โคก หนอง นา

(Visited 17 times, 1 visits today)