ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ยางสีสุราช ถิ่นเกษตรอินทรีย

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น.

นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการติดตาม ของคณะติดตามประเมินผลระดับจังหวัด คณะที่ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช

(Visited 20 times, 1 visits today)