ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ยางสีสุราช ถิ่นเกษตรอินทรีย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนายอดุลย์ ศรีอุดม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงานผู้นำ อช. และ จปฐ. อำเภอ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 และติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2563 รายตำบล เพื่อจะหาแนวทางช่วยหมู่บ้านหรือตำบลที่มีปัญหาจัดเก็บให้แล้วเสร็จทันห้วงเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ตำบล 14 คน ณ ห้องประชุมอำเภอยางสีสุราช (ชั้น 2)

(Visited 17 times, 1 visits today)