ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ

ยางสีสุราช ถิ่นเกษตรอินทรีย์
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

 

นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนางสาวนันทิยา ธรรมษา นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอยางสีสุราช (ชั้น 2) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 14 คน

(Visited 13 times, 1 visits today)