ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอยางสีสุราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย yangsisurat วันที่ 16 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล (แบบมาตรฐานปรับข้อกำหนด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) สำหรับแปลงนางดารากร โพธิ์รัตน์กุล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวสันตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย yangsisurat วันที่ 16 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล (แบบมาตรฐานปรับข้อกำหนด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) สำหรับแปลงนายนรงค์ จันวงษา หมู่ที่12 ตำบลหนองบัวสันตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย yangsisurat วันที่ 16 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล (แบบมาตรฐานปรับข้อกำหนด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) สำหรับแปลงนางดารากร โพธิ์รัตน์กุล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวสันตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[...]