โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว

พัฒนาการอำเภอยะหา Tel.081-8224310

นางสาวนิฟาตีฮาห์ สนิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลยะหา

นายณฐพงศ์ การะเกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลกาตอง

นางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลตาชี

นางสาวอารียา หมัดทองใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลปะแต

นางตุแวนูรีซัน นิเตะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ผู้ประสานงานตำบลบาโร๊ะ

นางสาวอรจิรา จิตเนียม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานตำบลละแอ

นางสาวนูอัยณี นะแหละ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานตำบลบาโงยซิแน

(Visited 517 times, 1 visits today)