พช.ยะหา และเครือข่ายสตรีอำเภอยะหา รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัด ประจำปี 2565

พช.ยะหา และเครือข่ายสตรีอำเภอยะหา รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดยะลา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน

โอกาสนี้ นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอยะหา ในฐานะตัวแทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอยะหา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น

นางสาวรอฮีม๊ะ มะลี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลละแอ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น

กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยีอีซัน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

ทั้งนี้ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เป็นการสนับสนุนสตรีให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนฯ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจคณะทำงานทุกระดับและกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ เป็นแบบอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

#YALA ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

(Visited 8 times, 1 visits today)