พช.ยะหา ร่วมประชุมเครือข่าย OTOP จังหวัดยะหา

พช.ยะหา พร้อมเครือข่าย OTOP อำเภอ ร่วมประชุมเครือข่าย OTOP จังหวัดยะหา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล  ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสุรีรัตน์ ห้องโอสถ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ศิลปิน OTOP และประธาน/คณะกรรมการ เครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ ร่วมประชุม

โอกาสนี้ นางสาวฮานีซะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอยะหา มอบหมายให้นางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ พร้อมด้วยนายมูหามัดรีเพ็ง มะหะมะสุลง ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอยะหา และนางเพาซียะห์ อับดุลเลาะ รองประธานเครือข่าย OTOP ยะหา

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด มีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้
1. การชี้แจงระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วย การส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2558
2. การทบทวนคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1017/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด พ.ศ.2562
3. การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565
4. การกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายมูหามัดรีเพ็ง มะหะมะสุหลง เป็นประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

 

 

 

 

(Visited 3 times, 1 visits today)