พช.ยะหา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยะหา

พช.ยะหา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยะหา

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ป้อม ชรบ. หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอยะหา พร้อมด้วยนางสาวนิฟาตีฮาห์ สนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางตุแวนูรีซัน นิเตะเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนางสาวนูอัยณี นะแหละ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นายรอมลี ดีมาแน ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อำนวยความสะดวก กิจกรรมมีดังนี้
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนแม่ฯ
2.คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยะหา
3.จัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ บ้านยะหา
ผลปรากฏการขับเคลื่อนกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

ประชาสัมพันธ์ สพอ.ยะหา

#CDD

#Change for Good

(Visited 9 times, 1 visits today)