พช.ยะหา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.ยะหา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต

วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา โดยนางสาวจารุณี บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอยะหา มอบหมายให้นางสาวอารียา หมัดมองใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลปะแต และนางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวอรจิรา จิตเนียม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        การบริหารจัดการดิน การปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง การบริหารจัดการพื้นที่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “ความอยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (spider daigram)โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบาโด

ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลปะแตอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

(Visited 9 times, 1 visits today)