พช.ยะหา จัดเวทีพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพงลูกา ตำบลยะหา

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.ยะหา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพงลูกา ตำบลยะหา

วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา โดยนางสาวจารุณี บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอยะหา มอบหมายให้นางสาวนิฟาตีฮาห์ สนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลยะหา และนางตุแวนูรีชัน นิเตะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        การบริหารจัดการดิน-น้ำ การปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง   การบริหารจัดการพื้นที่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “ความอยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (spider daigram)โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพงลูกา

ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพงลูกา หมู่ที่ 7 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

   

(Visited 14 times, 1 visits today)