พช.ยะหา ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ TPMAP มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.ยะหา ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิง
พื้นที่อำเภอยะหา TPMAP มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา นางสาวจารุณี บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอยะหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช.

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TPMAP) อำเภอยะหา มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ โดยมีนายอาแซ กาเซ็ง สาธารณสุขอำเภอยะหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ร่วมบูรณาการตรวจสอบข้อมูล  วางแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา มิติที่ ๑ ด้านสุขภาพ จำนวน 58 ครัวเรือน รายตัวชี้วัด ดังนี้

– ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จำนวน 3 ครัวเรือน    – ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยจำนวน 55 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอยะหา ได้เสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการปักหมุดแสดงพิกัดของครัวเรือนเป้าหมายต่อที่ประชุม เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

ณ ห้องประชุมสัตตะภาคี ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

  

(Visited 2 times, 1 visits today)