สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

จังหวัดยะลา

นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว

พัฒนาการอำเภอยะหา

จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล