สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

จังหวัดยะลา

นางสาวจารุณี บัวแก้ว

พัฒนาการอำเภอยะหาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน