สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

จังหวัดยะลา

นายพิพัฒน์ กองพล

พัฒนาการอำเภอยะหา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน