สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

นางสาวรัตนกุล ตาเม่น

พัฒนาการอำเภอวิเศษชัยชาญ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

บริการของเรา