โครงสร้างบุคลากร

นายบรรชากิจ หีตจันทร์

พัฒนาการอำเภอวิภาวดี

นายสุภาพ ลิกขไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะกุกเหนือ

นายสาธิต จิตจำนงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตะกุกใต้

(Visited 415 times, 1 visits today)