ประวัติความเป็นมา

      อำเภอวิภาวดีป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 19  อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตำบล  คือตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ชื่อ “กิ่งอำเภอวิภาวดี” มีที่มาจากกรณีที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ได้เสด็จมาดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ และตำบลตะกุกใต้ หลายครั้งเมื่อพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ นอกจากนี้พระองค์ยังได้อุปถัมภ์ตำบลทั้งสองเป็นอย่างมาก  ประชาชนในหมู่บ้านต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านท่านหญิง” และ “โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน  2550 ได้ยกฐานะเป็น “อำเภอวิภาวดี”

คำขวัญของอำเภอวิภาวดี   "ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ  อุทยานแก่งกรุง  น้ำตกสูงวิภาวดี   มหานทีคลองยัน   ศูนย์พระราชทานศิลาปาชีพ"

ที่มาของคำขวัญ
1. ธรรมชาติงามยิ่ง : มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
2. เมืองแม่หญิงกล้าหาญ :  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต  ปฏิบัติภารกิจแทน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ภาคใต้ ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอวิภาวดี ที่ธุรกันดาร เช่น การประทับเรือหางยาว ทรงช้าง และเดินเท้า ในปี 2551 เยี่ยมบ้านพักครูโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย การเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านท่านหญิง รร.บ้านท่านหญิง จนท่านสิ้นพระชนม์ชาวบ้าน    จัดกิจกรรมวันวิภาวดีรำลึกเป็นประจำทุกปี
3. อุทยานแก่งกรุง : เป็นอุทยานที่มีสภาพป่าเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสถานที่น่ารื่นรมย์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ำตก ลำน้ำ บ่อน้ำร้อน ภูเขา ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. น้ำตกสูงวิภาวดี : น้ำตกที่มีจำนวน 9 ชั้นสายนี้ นับว่ามีความงดงามมากแห่งหนึ่งของสุราษฎร์ฯ โดยชั้นสวยงามที่สุดนั้นคือชั้น 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงประมาณ 15-20 เมตร ที่มีสายน้ำสีขาวกระโจนลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่างที่สามารถเล่นน้ำได้ น้ำวิภาวดีแห่งนี้มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแดนแล้วไหลลงมาตามลำน้ำคลองพาย บริเวณโดยรอบคือผืนป่าที่มีความชุ่มฉ่ำเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
5. มหานทีคลองยัน : เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่อำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง ความยาว 27 กม.              6.ศูนย์พระราชทานศิลาปาชีพ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ตั้งโครงการศิลปาชีพ (ทอผ้า) บ้านท่านหญิง

อำเภอวิภาวดี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 529.25 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 330,781 ไร่
อาณาเขต
     ทิศเหนือ       ติดต่อ      อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง, อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้           ติดต่อ     อำเภอพุนพิน,อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก  ติดต่อ     อำเภอท่าฉาง, อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก    ติดต่อ     อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การปกครอง  อำเภอวิภาวดี แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457   เป็น  2  ตำบล 31  หมู่บ้าน  คือ                     -  ตำบลตะกุกเหนือ  มี   17 หมู่บ้าน
-  ตำบลตะกุกใต้     มี   14  หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่นมีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   2 แห่ง   คือ
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมู่บ้าน
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้     ครอบคลุมพื้นที่ 14 หมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว

  • น้ำตกวิภาวดี (น้ำตกคลองพาย) อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอวิภาวดีประมาณ 25 กิโลเมตรตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุกใต้ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าคลองยัน  และหน่วยจัดการต้นน้ำตาปี มีน้ำตกจำนวน 9 ชั้น
  • น้ำตกโกกกาก (คลองชุน) ตั้งอยู่ที่บ้านคลองชุน หมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกเหนือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิภาวดี ประมาณ 15 กิโลเมตร ใต้น้ำตกมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่
  • อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านคลองใส ตำบลตะกุกเหนือ มีความหลากหลายทางชีวภาพติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก เหมาะสำหรับกิจกรรมเดินป่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • น้ำตกบางจำ บ้านบางจำ หมู่ที่ 15 ตำบลตะกุกเหนือ เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยป่าไม้และบริเวณใกล้น้ำตกมีบ่อน้ำร้อน จำนวน ๑ แห่ง
  • ล่องแก่งคลองยัน บริเวณสองข้างทางอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าหายาก
(Visited 3,560 times, 2 visits today)