พช.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี โดยนายบรรชากิจ หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายสุภาพ ลิกขไชย นายสาธิต จิตจำนงค์ พัฒนากร และ นพต. ร่วมกับผู้นำชุมชน รวมจำนวน 10 คน เป็นการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 โดยร่วมปลูกต้นไม้ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 ต้น ได้แก่ ยางนา 50 ต้น ตะเคียนทอง 50 ต้น สะเดาเทียม 50 ต้น ณ พื้นที่แปลงของนายส่งเกียรติ ศรีบุรุษ ครัวเรือนต้นแบบโครงการ “โคก หนอง นา พช.สุราษฎร์ธานี”

(Visited 18 times, 1 visits today)