พช.วิภาวดี ชี้แจงมาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ แก่ลูกหนี้สตรี ผู้ได้รับผลกระทบโควิด

วันนี้(๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี โดยนายบรรชากิจ หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๓๙ กลุ่ม เรื่อง มาตรการขยายเวลาพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีลูกหนี้ได้จัดทำเอกสารขอพักชำระหนี้แล้ว จำนวน ๑๖ กลุ่ม จำนวนเงิน ๒,๐๗๔,๑๗๘.๓๑ บาท
***ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือสมาชิกในการชะลอการชำระหนี้ อีกทั้งการทำให้กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)

(Visited 33 times, 1 visits today)