นายบรรชากิจ หีตจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวิภาวดีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี