ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 15 ไร่ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(09/04/2564)