โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวศิตา เวียงจันทร์

พัฒนาการอำเภอวิหารแดง

นางสาวนิภาพร โสมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ แก้วตาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเด่นชัย ป่าลั่นทม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวหทัยพร ประพริก

อาสาพัฒนา

(Visited 346 times, 1 visits today)