โครงสร้างบุคคลากร

นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ

พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี

นางสาวพรพรรณ ศรีเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายไพฑูรย์ แคนสิงห์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาววาสนา ใจมอย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศิริพงษ์ นาคสำราญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอำพร คณเกณฑ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจริญญา แสนนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1,090 times, 1 visits today)