ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไปอำเภอวิเชียรบุรี

อำเภอวิเชียรบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางตอนใต้ของตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะอำเภอเป็นเมืองปิดอยู่ข้างในจากถนนสายหลัก (สระบุรี-หล่มสัก) เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร เนื่องจากแต่เดิมนั้นทำมาหากินและใชการสัญจรทางแม่น้ำป่าสักเป็นส่วนใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 189 หมู่บ้าน ได้แก่ตำบลท่าโรง  ตำบลสระประดู่  ตำบลสามแยก  ตำบลโคกปรง  ตำบลน้ำร้อน  ตำบลบ่อรัง  ตำบลพุเตย  ตำบลพุขาม  ตำบลภูน้ำหยด  ตำบลซับสมบูรณ์  ตำบลบึงกระจับ  ตำบลวังใหญ่  ตำบลยางสาว และตำบลซับน้อย                                                                                                                                                                                                        

วิสัยทัศน์อำเภอวิเชียรบุรี

"วิเชียรบุรีเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำการเกษตร  ระบบนิเวศน์สมดุล  เพิ่มพูนเศรษฐกิจพอเพียง "

ประวัติอำเภอ

อำเภอวิเชียรบุรี  เดิมชื่อว่า  “เมืองท่าโรง”  ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองวิเชียรบุรี  เรียกฐานะเป็นเมืองตรี  ได้รวบรวมเมืองชัยบาดาลและเมืองบัวชุม  ขึ้นตรงต่อเมืองวิเชียรบุรี  จนกระทั่งเมื่อตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยยกฐานะเมืองวิเชียรบุรีเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อปี พ.ศ. 2441  ต่อมามีพระราชกฤษฎีกา  ลงวันที่ 17  เมษายน  2482  เปลี่ยนชื่ออำเภอวิเชียรบุรีเป็นอำเภอท่าโรง  จนกระทั่งเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2487  จึงได้กลับมาใช้ชื่ออำเภอวิเชียรบุรี  จนมาถึงทุกวันนี้  เมื่อนับถึงปีปัจจุบันอำเภอวิเชียรบุรีได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอมาเป็นเวลารวม 111 ปี

อำเภอวิเชียรบุรี มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะของประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรี  และอำเภอใกล้เคียง  คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมีประวัติว่า  เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำรงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระอุปราชครองเมืองพิษณุโลก  เมื่อปี พ.ศ. 2125  ได้เสด็จกรีฑาทัพมาปราบกบฏพระยาละแวก  พระองค์ทรงให้พระยาศรีถมอรัตน์เจ้าเมืองวิเชียรบุรี  และพระยาชัยบาดาลเจ้าเมืองชัยบาดาล  เป็นทัพหน้าตีทัพกบฏพระยาละแวก  สำหรับทัพหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ได้เสด็จมายั้งทัพที่เมืองวิเชียรบุรี ณ สถานที่ก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอวิเชียรบุรีในปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอำเภอวิเชียรบุรี  เป็นภูเขา  และเทือกเขากระจายอยู่ทั่วไปทำให้สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยเนินเขา  และที่ราบสลับกันไป  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแต่มีป่าไม้จำนวนน้อยมาก  เนื่องจากถูกบุกรุกทำลายลงอย่างมาก  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางพื้นที่อำเภอจากเหนือลงใต้  แต่เดิมใช้เป็นเส้นทางคมนาคม  แต่ปัจจุบันใช้ประโยชน์ทางด้านกสิกรรม  เนื่องจากแม่น้ำป่าสักมีความคดเคี้ยวและแคบ      ทำให้มักเกิดน้ำท่วมพื้นที่  ริมฝั่งแม่น้ำจะตื้นเขินไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตร

อำเภอวิเชียรบุรี  มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศใต้    ติดต่อกับ   อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   อำเภอหนองบัวแดง  และอำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์

การปกครองอำเภอวิเชียรบุรี  แบ่งพื้นที่เขตการปกครองออกเป็น  14  ตำบล  192  หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลท่าโรง   มี  18  หมู่บ้าน

ตำบลสระประดู่   มี  12  หมู่บ้าน

ตำบลสามแยก   มี  10  หมู่บ้าน

ตำบลโคกปรง   มี  17  หมู่บ้าน

ตำบลน้ำร้อน   มี  12  หมู่บ้าน

ตำบลบ่อรัง   มี  22  หมู่บ้าน

ตำบลพุเตย   มี  14  หมู่บ้าน

ตำบลพุขาม   มี  10  หมู่บ้าน

ตำบลภูน้ำหยด   มี  16  หมู่บ้าน

ตำบลซับสมบูรณ์   มี  10  หมู่บ้าน

ตำบลบึงกระจับ   มี  10  หมู่บ้าน

ตำบลวังใหญ่   มี  10  หมู่บ้าน

ตำบลยางสาว   มี  17  หมู่บ้าน

ตำบลซับน้อย   มี  14  หมู่บ้าน

 

(Visited 6,863 times, 1 visits today)