📣📣📣ศจพ.อ.วิเชียรบุรี : เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 17 ครั้ง

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
📣📣📣ศจพ.อ.วิเชียรบุรี : เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🗓วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นางหทัยรัตน์ ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง มอบหมายให้ นายกฤษนัย นิติธรรมรัฐ นิติกรปฏิบัติการ นางสาวรุจจิรา เชื้อเถาว์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนางสาวสลิลทิพย์ สังกรณีย์ พนักงาน อบต. ลงพื้นที่ติดตามและมอบถุงยังชีพให้แก่นางอุ้ย หว้าช่วยงาน จากการสำรวจ ศจพ.อ.วิเชียรบุรี ด้านมิติสุขภาพโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการรักษา(พัฒนาได้ด้วยตนเอง)
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศฯ คำสั่งฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามวิถี New Normal โดยเคร่งครัด
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 17 times, 1 visits today)