ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔