ข่าวประชาสัมพันธ์

นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565