ข่าวประชาสัมพันธ์

นางประไพ กรายแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงสระ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน