สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

ดาวน์โหลด

รายงานผลวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี้พันปีหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.เวียงสา

ดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามโครงการ กข.คจ. อำเภอเวียงสา

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สพอ.เวียงสา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี้พันปีหลวง

ดาวน์โหลด