พช. เวียงสา : ร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจระบบโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 (eBMN)

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼 📌พช. เวียงสา : ร่วมรับชมก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. เวียงสา : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการบริการ “Click ชุมชน…เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย” ไปกับ พช.น่าน

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼 📌พช. เวียงสา : ประชาสัมพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. เวียงสา : เข้าร่วมทดสอบระบบผ่านช่องทางการทดสอบระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼 📌พช. เวียงสา : เข้าร่วมทด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเป็นผู้นำสตรีในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีและพัฒนาชุมชนตำบลจอมจันทร์ รุ่นที่ 1

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼   📢 พช.เวียงสา ร่วมก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดควายากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼 📢 พช.เวียงสา ดำเนินการประ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼 📢 พช.เวียงสา : ดำเนินการจ [...]
อ่านเพิ่มเติม