พช.เวียงสา : การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. เวียงสา : ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼🛤 👍นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. เวียงสา : จัดกิจกรรมจิตอาสาและพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลตาลชุม หมู่ 2 บ้านตึ๊ด

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼 📌พช. เวียงสา : จัดกิจกรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม