พช.เวียงสา : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจน ในเป้าหมาย TPMAP ตำบลจอมจันท

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : ร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 10/2565

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : พช.เวียงสา : ดำเนินการจัดการประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา

(@) อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เวียงสา : ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลจอมจันทร์ และศูนย์เรียนรู้ตำบลจอมจันทร์

(@) อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม